top of page

Llei General de Discapacitat (LGD)
(Reial Decret Legislatiu 1/2013)

La Llei General de Discapacitat és la refosa en un únic text legal que regularitza, aclareix i harmonitza 3 normes: la LISMI, la LIONDAU (2003) i la Llei d'Infraccions i Sancions (2007), que fins aleshores eren les principals disposicions legals de caràcter general vigents a Espanya concebudes per atendre els drets de les persones amb discapacitat.

En matèria d'integració laboral la norma es manté intacta i únicament introdueix modificacions terminològiques com eliminar la paraula “minusvàlid” per “persona amb discapacitat” i “inserció/integració” per “inclusió”.

Quota de reserva del 2%

Segons la Llei General de Discapacitat, a l'article 42.1, aquelles empreses públiques i privades que donen feina a 50 o més treballadors (còmput total d'empleats) estan obligades que, almenys, el 2% d'aquests tinguin el certificat de discapacitat (percentatge de discapacitat igual o superior al 33%).

Fundacio-Icaria-1-def.png

Excepcionalitat i mesures alternatives

L'excepcionalitat i les mesures alternatives són un mecanisme que proposa la LGD per facilitar a les empreses el compliment de la llei mitjançant vies diferents a la contractació directa quan l'empresa justifica impossibilitat per incorporar treballadors amb discapacitat.

Motius d´excepcionalitat:

• Presentació d'ofertes. Impossibilitat dels serveis públics deocupació competents o de les agències de col·locació per cobrir l'oferta d'ocupació presentada per l'empresa amb una persona amb discapacitat.

• Al·legació de causes. Quan existeixin, i així ho acrediti l'empresa, causes de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic que motivin la dificultat especial per incorporar treballadors amb discapacitat a la plantilla de lempresa.

Mesures alternatives:

• Contracte mercantil o civil amb un centre especial d'ocupació (CEE), o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d'equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al desenvolupament normal de l'activitat de l'empresa que opta per aquesta mida.
Càlcul de limport: 3 X IMPREM.

• Donació o patrocini. Realització de donacions i daccions de patrocini (sempre monetàries) a entitats sense ànim de lucre la finalitat de les quals sigui la formació professional, la inserció laboral o la creació docupació en favor de les persones amb discapacitat.
Càlcul de limport: 1,5 X IMPREM.

• Enclavament laboral, amb la subscripció prèvia del corresponent contracte amb un centre especial d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
Càlcul de limport: 3 X IMPREM.

Documents de descàrrega:
• 1. Reial Decret Legislatiu 1/2013. Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
• 2. Sol·licitud de declaració d'excepcionalitat i mesures alternatives

bottom of page